Visie en missie

Natuur heeft kinderen nodig

Over Ons

Natuur verdwijnt uit het leven van kinderen

 

Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Steeds meer kinderen groeien op in een stedelijke omgeving. Het grootste deel van hun tijd brengen zij binnen door, verkerend in de virtuele werkelijkheid van computer en televisie. Kinderen komen nauwelijks meer in de natuur. Hun huizen missen veelal een groene omgeving waarin ze veilig kunnen spelen. De routes naar school gaan grotendeels door versteend gebied. Ook het besef van de herkomst van het voedsel is geminderd. Melk `komt’ uit een pak in plaats van uit een koe. Het is daarom belangrijk dat kinderen weer meer in contact komen met de natuur om hen heen.

 

 

Natuur heeft kinderen nodig

 

Kinderen hebben de toekomst. Zij zijn bestuurders, politici, onderwijzers, natuurbewaarders en ouders in wording. Uit onderzoek (onder andere van Kris van Koppen en Louise Chawla) blijkt dat kindervaringen met de natuur een basis vormen voor de ontwikkeling van natuur- en milieuvriendelijk gedrag op latere leeftijd. Het is daarom mede in het belang van de natuur en de samenleving, dat kinderen opgroeien met en in de natuur. Als zij als kind de natuur leren waarderen en respecteren, dan zullen zij zich daar ook als volwassene naar gedragen. We staan als samenleving voor de keuze voor een omslag naar een duurzame samenleving. De huidige en toekomstige generaties kinderen zullen die duurzame samenleving moeten realiseren. Hoe kunnen zij dit waarmaken als de betrokkenheid bij de natuur en kennis van natuurlijke processen bij hen ontbreekt?

 

 

Het Vogelnest draagt voor kinderen bij aan:

  • de natuur uit eigen ervaring leren kennen, beleven, waarderen en respecteren;
  • de basis leren van (over)leven in en met de natuur;
  • de oorsprong leren kennen van zijn/haar voedsel;
  • een besef ontwikkelen van andere levensvormen en de onderlinge samenhang van alle leven.

 

Onze missie is samengevat als volgt te formuleren:

 

Kinderen verwonderen in de natuur waardoor de waardering voor de leefomgeving groeit. Het Vogelnest is een ontspanningsgebied bij uitstek. Er gebeurt veel tijdens de schooluren. Met dank aan onze enthousiaste vaste vrijwilligers. Maar de plek kan veel meer ten behoeve van kinderen en natuur/cultuureducatie en beleving! Daarvoor zetten wij ons in.

 

 

De goede, gezonde basis van ‘Het Vogelnest’ uit zich in:

  • een historische locatie met een mooie, eigentijdse inrichting;
  • een educatief hoogwaardig pakket dat aansluit op de kerndoelen van het basisonderwijs;
  • een goed recreatief aanbod waarin ‘Het Vogelnest’ een prominente rol speelt;
  • een financieel gezonde stichting met een sluitende exploitatie en reserveringen voor toekomstig onderhoud.